Приставочно-суффиксальный способ. Образование слов приставочно-суффиксальным способом


Содержание:
 • Префіксальний спосіб
 • Будова слова


 • Префіксальний спосіб  Префіксальним способом утворилася незначна кількість
  прикметників. Живі словотворчі типи префіксальних при-
  кметників обмежені використанням кількох українських
  префіксів, спільних з іменниками: npa- (прадавній, пра-
  слов’янський
  ); су- (суцільний); над- (надпотужний, над-
  природний
  ), та іншомовних: анти- (антигуманний, анти-
  народний
  ); архі- (архінебезпечний, архіактуальний);


  ультра- {ультрамодний); екстра- (екстракардиналь-
  ний
  ); транс- (трансконтинентальний); про- (профа-
  шистський
  ).

  Більшість префіксів іншомовного походження, а також
  префікси українські над- і пре- виражають значення поси-
  леної ознаки, наприклад: ультралівий, екстраординарний,
  надзвуковий
  , прездоровий, премудрий.

  Префікс не- і синонімічний йому префікс а- (грецького
  походження) виражають ознаку, що протиставляється відпо-
  відним прикметникам без цього префікса: аморальний, анор-
  мальний
  , невинний, недорогий, недовгий.

  Усі префіксальні прикметники мотивуються прикметни-
  ковими основами.

  § 96. Префіксально-суфіксальний спосіб

  Велика кількість відносних (і менше якісних) прикметників
  утворилася префіксально-суфіксальним способом. Твірними
  основами таких прикметників виступають прийменникові фор-
  ми іменників. Суфікс прикметника переводить твірну основу
  до прикметників, а прийменник перетворюється на префікс.

  У сучасній українській мові найпродуктивніше виступа-
  ють прийменники-префікси без- (без родубезрідний,
  без дум
  бездумний); за- (за містомзаміський);
  поза
  - (поза планомпозаплановий); до- (до центра
  доцентровий
  ); від- (від центравідцентровий; від
  дієслова
  віддієслівний); між- (між рядкамиміжряд-
  ковий
  ); проти- (проти пожежіпротипожежний); на-
  (на стілнастільний); над- (над гомілкоюнадгоміл-
  ковий
  ); під- (під шлункомпідшлунковий); перед- (пе-
  ред вечором
  передвечірній) та ін.

  Словотворчі суфікси таких прикметників розподіляються
  між окремими словотворчими типами, власне, їм належить
  основна роль в утворенні відносного чи (рідше) якісного при-
  кметника, наприклад: у назвах ознак за просторовими відно-
  шеннями виступають суфікси -ськ- (-зьк-, -цьк-), -н-, -ов-:
  заморський
  , надволзький, придніпровський, зарічний, за-
  хмарний
  , позашкільний, передпризовний, під гомілковий.

  Префікси прийменникового походження виступають також
  у прикметниках, що утворюються на основі прийменникових
  форм іменників нульовою суфіксацією з переходом прий-
  менника в префікс. Найпродуктивніше виступає приймен-
  ник-префікс без-: без вусівбезвусий, без голосубез-
  голосий
  , без краюбезкраїй, без днабезодній.


  § 97. Творення складних прикметників

  Основоскладання — продуктивний спосіб творення якіс-
  них і відносних прикметників у сучасній українській літе-
  ратурній мові. Складні прикметники творяться:  1) від основ двох і більше прикметників, наприклад: ма-
  шинно
  -тракторниŭ, українсько-німецько-англійський,
  блідо
  -рожевий, яскраво-червоний, гіркувато-кислий, ша-
  хово
  -шашковий, складально-клепальний;

  2) на основі словосполучень прикметника з іменником:
  народногосподарський, кам’яновугільний, малотиражний,
  легкоатлетичний
  , густолистий;

  3) приєднанням прислівника до прикметникової (дієприк-
  метникової) основи: багатонаціональний, далекобійний,
  загальнонародний
  , малонаселений, новоутворений,
  вищезгаданий
  , нижчепідписаний;

  4) від основ числівників у сполученні з іменниковою ос-
  новою, що ускладнюється прикметниковим суфіксом: п’яти-
  поверховий
  , тридобовий, тридцятиградусний, семимиль-
  ний
  , стокілометровий, одномовний;

  5) від основ займенників у сполученні з прикметником
  (дієприкметником): самодержавний, самодіяльний, само-
  вдоволений
  , всенародний, всесильний, іноземний.

  Менш продуктивним є тип складних прикметників, що
  творяться складанням основ іменника і дієслова (дієприк-
  метника) з суфіксацією другої основи (працездатний, вог-
  нетривкий
  , волелюбний, світлонепроникний) та ін.

  § 98. Перехід дієприкметників у прикметники

  У розряд прикметників перейшло чимало слів з інших
  частин мови, зокрема дієслівних форм дієприкметників.

  Перехід дієприкметників у прикметники, або ад’єк-
  тивація (від лат. adjectivum — прикметник), супрово-
  джується поступовими змінами в граматичних значеннях:
  дієприкметники втрачають дієслівні ознаки часу і виду та
  здатність до дієслівного керування і цим самим починають
  виражати статичні ознаки предметів. Порівняйте: Як то-
  поля
  , стала в полі при битій дорозі (Т. Ш.). Гола зем-
  ля
  , бита крилами вітру, сіріла під олив’яним небом
  (Коц.).

  У розряд прикметників переходять пасивні дієприкметники
  (складаний ніж, зачароване царство, клятий ворог, зак-
  риті збори
  ) і активні (спраглі вуста, колючий погляд).


  ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

  Способи творення

  Дієслова в сучасній українській мові творяться префіксаль-
  ним, суфіксальним, суфіксально-префіксальним та суфіксаль-
  но-префіксально-постфіксальним способами.

  Твірними основами виступають: дієслівні (внутрішньо-
  дієслівне словотворення), іменникові, прикметникові, числів-
  никові, рідше займенникові і прислівникові. Дієслова тво-
  ряться також від службових слів та вигуків.

  Префіксальним способом здійснюється внутріш-
  ньодієслівне словотворення.

  Дієслово має розвинену систему префіксів, переважна
  більшість яких генетично пов’язана з прийменниками, на-
  приклад: в- (в/-), у-, уві-,від- (віді-),од- (оді-), ви-,
  до- (ді-), з- (зі-), (із-, -ізі-, іс-, с-), за-, до-, на-, над-
  (наді-),
  о- (об-,обі-) та ін.

  Приєднанням префіксів до безпрефіксальних дієслів
  утворюються цілі гнізда споріднених слів, наприклад: сто-
  яти
  встояти, відстояти, вистояти, достояти, пе-
  рестояти
  , простояти, постояти, обстояти (крім того,
  префіксально-постфіксальні: застоятися, розстоятися
  і под.); летітивлетіти, відлетіти, вилетіти, приле-
  тіти
  , залетіти, перелетіти, пролетіти, полетіти, об-
  летіти
  (і префіксально-постфіксальне: розлетітися).

  Значення префіксів найчіткіше виявляється в дієсловах
  руху і переміщення, оскільки вони (значення) в основному
  збігаються із значенням прийменників: до — напрямок руху
  до якогось пункту; від — рух від чогось; при — кінець
  руху, наприклад: доїхати, довезти, догнати, від’їхати,
  відвезти
  , відійти, відігнати, прийти, приїхати, при-
  везти
  , пригнати. Найбільш нейтральний щодо змін семан-
  тичних у дієсловах переміщення префікс при-, що означає
  досягнення результату (кінець руху). Саме з цим префіксом
  дієслівне утворення (групи переміщення) сприймається як
  видова пара до безпрефіксного дієслова: іти — прийти,
  їхати
  приїхати, везтипривезти, гнатипригна-
  ти
  . Ці пари слів різняться тільки вказівкою на обмеженість
  дії, результативність її.

  У багатьох групах дієслів префікси виступають з додат-
  ковими значеннями, більш віддаленими від прийменникових.
  Так, наприклад, префікс при- може означати: а) доповнення
  до чогось: приказати (звідси — приказка), приписати;


  б) здійснення дії на користь суб’єкта: причарувати, прибе-
  регти
  , приховати; в) незакінчену, частково здійснену дію:
  причинити, присмалити, припудрити; г) зближення пред-
  метів: примазати, прив’язати, приклеїти; д) супровідну
  дію: приспівувати, пританцьовувати і под.

  Дієслівні префікси багатозначні, вони можуть приєднува-
  тися до дієслів різних тематичних груп, надаючи новоутво-
  реним дієсловам різних додаткових семантичних відтінків.

  У префіксально-постфіксальних утвореннях найпродуктив-
  ніше виступає префікс роз- (розсідатися, розгулятися,
  розминатися
  , розохатися).

  Більшість дієслів з постфіксом -ся творяться від уже пре-
  фіксованих слів (перейнятиперейнятися, помазати
  помазатися
  ), або, навпаки, до дієслів з постфіксом -ся до-
  дається префікс, наприклад: сміятисярозсміятися, біли-
  тися
  побілитися, публікуватисяопублікуватися,
  вітатися
  привітатися (як видова пара), нестися
  перенестися
  і под.

  Суфіксальний спосіб у дієслівних словах виступає
  в основному для вираження видової кореляції (зачитати
  зачитувати, бутибувати, зберегтизберігати).

  Суфіксальним способом творяться дієслова: а) від основ
  іменників: зимазимувати, порохпорошити, мило
  милити
  , веснавесніти; б) від основ прикметників: бі-
  лий
  біліти і білити, багатийбагатіти, багат-
  ший
  багатшати, розумнішийрозумнішати. Рідше
  утворюються від основ числівників: четвертийчет-
  вертувати
  , двоєдвоїтися (з постфіксом -ся) та від
  основ займенників: якати, викати і прислівників: такати.

  До основ іменників, прикметників і числівників дода-
  ються безпосередньо дієслівні суфікси -и-, -і-, -а- (-я-),
  -ува-. При творенні дієслів від основ займенників та від
  службових слів і вигуків перед дієслівним суфіксом з’яв-
  ляється словотворчий суфікс -к-, наприклад: тикати, ніка-
  ти
  , ойкати, гейкати.

  Суфіксально-префіксальним способом
  творяться дієслова від іменних частин мови та від службо-
  вих слів і вигуків.

  Продуктивними є словотворчі типи дієслів: а) з префіксом
  роз- і суфіксом -и- чи -ува-, наприклад: кріпакрозкрі-
  пачувати
  ; б) з префіксом за- і суфіксом -и-, наприклад:
  землязаземлити, кабалазакабалити; в) з пре-
  фіксом з- і суфіксом -u- або -ува-, наприклад: бідний
  збіднити
  , густийзгустити, дешевийздешевити


  (здешевлюватися); г) з префіксом зне- і суфіксом -и-,
  наприклад: кровзнекровити, силазнесилити, до-
  ля
  знедолити, законузаконити, синусиновити.
  Менш продуктивними є словотвірні типи з префіксами о-:
  зброя
  озброїти, свійосвоїти; обез-: більобезбо-
  лювати
  , людиобезлюдніти; по-: двоєподвоїти,
  троє
  потроїти; під-: добрийпіддобритися.

  З дієслівних суфіксів, як видно з прикладів, продуктивно
  виступає лише -и-. Суфікс -ува- (-юва-) в основному ви-
  ражає, за незначними винятками, видову кореляцію: знекро-
  вити
  знекровлювати, згуститизгущувати, зазем-
  лити
  заземлювати і т. д.

  Суфіксально-префіксальний спосіб використовується та-
  кож у віддієслівному словотворенні, наприклад: кашляти
  підкашлювати
  , стукатипостукувати, рахувати
  прираховувати
  . До суфіксально-префіксального словотво-
  рення близьке префіксально-постфіксальне типу: мовити
  домовитися
  , кричатирозкричатися, кинутипере-
  кинутися
  та суфіксально-префіксально-постфіксальне: ко-
  шіль
  розкошелитися, добрийроздобритися, здоро-
  вий
  оздоровитися.

  ТВОРЕННЯПРИСЛІВНИКІВ
  § 100. Способи творення

  Прислівники сформувалися і формуються в наш час на
  основі інших частин мови. Основним способом творення
  прислівників віддавна є адвербіалізація. В сучасній ук-
  раїнській мові використовуються також афіксальні способи
  словотвору.

  Адвербіалізація (від лат. adverbium — при-
  слівник) є різновидом морфологічно-синтаксичного слово-
  твору, який полягає у переході в прислівники слів і слово-
  форм з інших частин мови: іменників, прикметників, числів-
  ників, займенників, рідше — дієслів.

  Найдавніші в українській мові прислівники займеннико-
  вого походження, що утворилися поєднанням двох давніх
  займенників: mym (my-тъ), там (та-мъ), займенника з
  часткою, яка перейшла до розряду суфіксів: коли (къ-ли).
  Пізніше на основі їх утворилися похідні прислівники спосо-
  бом приєднання часток: кудинікуди, абикуди, будь-
  куди
  , куди-небудь; колиніколи, деколи, коли-небудь,


  будь-коли; дебудь-де, ніде, хтозна-де, десь; як
  ніяк, абияк, як-небудь, хтозна-як.

  Прислівники, похідні від іменників, зберегли такі основні
  типи: а) від орудного відмінка однини: бігом, гуртом, кру-
  гом
  , живцем, миттю, ходором, узбіччям; б) від орудного
  відмінка множини: годинами, днями, місяцями; в) від ро-
  дового відмінка однини з прийменником, часткою: здому,
  згори
  , знизу, додолу, догори, доволі; г) від знахідного
  відмінка однини з прийменником: угору, вниз, вплав; д) від
  місцевого відмінка однини і множини з прийменником: угорі,
  вночі
  , нарівні.

  Прислівники прикметникового походження утворилися на
  основі форм називного відмінка нечленних прикметників,
  їх суфікси -о, -є історично є флексіями називного відмінка
  однини якісних прикметників середнього роду нечленної
  форми: високо, ясно, байдуже. За зразком цього словотвір-
  ного типу в сучасній українській мові творяться суфіксаль-
  ним способом якісно-означальні прислівники на -о, -є. Інші
  типи відприкметникових утворень такі: а) від родового
  відмінка давнього нечленного прикметника з прийменником:
  звисока, зблизька, знову, віддавна; б) від знахідного від-
  мінка нечленного прикметника з прийменником: востаннє,
  вручну
  , нашвидку; в) від місцевого (давального) відмінка
  відносних та якісних прикметників з прийменником по:
  по
  -міському, по-розумному.

  Кількісно обмежені прислівники числівникового походжен-
  ня. Адвербіалізації підпали: а) форми збірних числівників
  знахідного відмінка однини з прийменниками в, на: вдвоє,
  втроє
  , вчетверо, надвоє, натроє; б) форми знахідного
  відмінка порядкових числівників з прийменником в: впер-
  ше
  (уперше), вдруге (удруге), вдесяте (удесяте).

  До прислівників дієслівного походження належать слова
  з суфіксами -ки (мовчки, пошепки), -ма, -ома (ридма,
  сидьма
  , жартома) та деякі дієприслівникового походжен-
  ня (неперестаючи, жартуючи).

  Складні прислівники утворилися завдяки зрощенню сло-
  воформ (віч-на-віч, пліч-о-пліч).

  Адвербіалізація — одне з багатьох джерел поповнення
  класу прислівників і в наш час. В одних словах цей процес
  уже завершується, в інших відбулися лише часткові зміни,
  як наприклад: без краю, без угаву, в далеч, в далечінь
  (порівняйте: вдалині, вдалину), в цілому, в основному, до
  вподоби
  , до зарізу, з розгону, на ходу, на добраніч, на
  зло
  (порівняйте: зозла), на світанку, на скаку та ін.


  У сучасній українській мові продуктивні такі типи афік-
  сального словотвору: 1) суфіксальні: а) від основ якісних
  прикметників за допомогою суфіксів -о, -є: близько, дале-
  ко
  , жадібно, зверхньо, ретельно, уважно, хапливо, чес-
  но
  , явно, вороже, разюче; б) від прислівникових основ за
  допомогою суфіксів -еньк-о, -есеньк-о, -ісіньк-о, -юсіньк-о:
  гладенько
  , уважненько, пильнесенько, милісінько, то-
  нюсінько
  ;

  2) суфіксально-префіксальні: від іменних основ за допо-
  могою одночасного приєднання префікса по- та суфікса
  -ому або -ськи (-зьки, -цьки), -и: по-материному (по-
  материнському
  , по-материнськи), по-боягузьки, по-
  юнацькому
  (по-юнацьки), по-вовчому (по-вовчи).


  ГРАМАТИКА

  Источник: http://sdamzavas.net/2-75608.html

  Будова слова


  Опубликовано: 20.02.2018 | Автор: Изольда

  Рейтинг статьи: 5

  Похожие статьи


  Всего 10 комментариев.


  20.03.2018 Ульян:
  Префіксально-суфіксальне словотворення — одночасне приєднання до твірної основи суфікса і префікса: стіна — про-стін-ок, земля — за-земл-и-ти. Суфіксальна частина таких слів виконує словотворчу роль і, головне.

  05.04.2018 Лидия:
  Как проявляется суффиксально-префиксальный способ в русском словообразовании?

  21.03.2018 Селиван:
  Суфіксальна частина таких слів виконує словотворчу роль і, головне, виступає  Суфіксально-префіксальний спосіб широко використовується для творення.

  15.03.2018 Изяслав:
  Приставочно-суффиксальный способ. Образование слов приставочно-суффиксальным способом. Подписаться Опубликовать статью.

  08.03.2018 Елизар:
  На Студопедии вы можете прочитать про: Префиксально-суффиксальный способ. Подробнее.

  01.04.2018 Порфирий:
  Префіксально-суфіксальний спосіб - спосіб творення слів шляхом одночасного приєднання до твірної основи словотворчих префіксів і суфіксів: над-брів-н-ий.