СЧЕТ | перевод | Русско-казахский словарь


Содержание:
 • сче́т
 • ТҮСТЕР. Тустер казакша. Цвета на казахском языке.


 • сче́т

  муж.
  1) есеп; сан
  вести счет деньгам → ақшаның есебін жүргізу; ақшаны есептеу
  какой счет? → есеп қанша болды?
  ребенок знает счет до ста → бала жүзге дейін санай алады
  сбиться со счета → есептен жаңылысу; саннан жаңылу
  счет игры → ойын есебі
  футбольное состязание окончилось с крупным счетом → футбол жарысы ірі есеппен аяқталды
  2) (документ)шот
  оплатить счет → берешек ақшаны төлеу
  подписать счет → есепшотқа қол қою
  3) эк.есеп-қисап; есепшот; шот
  активно-пассивный счет → эк. актив-пассив шот
  активный счет → эк. актив шот
  аналитический счет → эк. талдамалы шот
  андеррайтерский счет → эк. андеррайтерлік шот (сақтандыру компаниясы жүргізетін шот)
  анонимный счет → эк. анонимдік шот
  балансирующий счет → эк. теңдестіруші шот
  балансовый счет → эк. теңгерімдік шот
  банковский счет → эк. банк шоты
  бестоварный счет → эк. тауарсыз шот
  бесчековый счет → эк. чексіз шот; чегі жоқ шот
  блокированный счет → эк. оқшауландырылған шот; шектемелі шот
  брокерский счет → эк. делдалдық шот
  бухгалтерский счет → эк. бухгалтерлік шот
  бюджетный счет → эк. бюджеттік шот
  валютный счет → эк. валюталық шот
  вексельный счет → эк. вексельдік шот
  весовой счет → эк. салмақ шоты; таразы шоты
  внебалансовый счет → эк. теңгерімнен тыс шот
  внебюджетный счет → эк. бюджеттен тыс шот
  внешний счет → эк. сыртқы шот
  внутрифирменный счет → эк. фирма ішіндегі шот
  временный счет → эк. уақытша шот
  вспомогательный счет → эк. көмекші шот
  выставленный счет → эк. ұсынылған шот
  главный счет → эк. бас шот; басты шот
  годовой счет → эк. жылдық шот
  групповой счет → эк. топтық шот
  денежный счет → эк. ақша шоты
  депозитно-имущественный счет → эк. депозиттік-мүлік шоты
  депозитный счет → эк. депозиттік шот (мерзімдік салым шоты немесе ағымдағы шот)
  дискреционный счет → эк. дискрециялық шот
  доверительный счет → эк. сенімгерлік шот
  дополнительный счет → эк. қосымша шот
  дополняющий счет → эк. толықтырушы шот
  забалансовый счет → эк. теңгерімнен тысқары шот
  заблокированный счет → эк. бұғатталған шот
  закрыть счет → эк. есепшотты жабу (банктен алып тұратын ақша есебін тоқтату)
  закрытый счет → эк. жабық шот
  замороженный счет → эк. тоқтатылған шот (банк ісінде: борышқордың мүлкіне тыйым алынғанға дейін не кепілзат сатып алынғанға дейін қор алынбайтын банк шоты; инвестицияда: ережені бұзғаны үшін тәртіптік жолмен тыйым салынған делдалдық шот)
  застрахованный счет → эк. сақтандырылған шот
  зафиксированный счет → эк. тиянақталған шот; тіркелген шот
  инвестиционный счет → эк. инвестициялық шот (инвестициялық қызмет жүргізуші бейрезидентке банкте ашылатын шот)
  итоговый счет → эк. қорытынды шот
  клиентские счета → эк. клиент шоттары
  клиринговый счет → эк. клирингтік шот
  конечный счет → эк. ақырғы шот
  консолидированный счет → эк. шоғырландырылма шот
  контокоррентный счет → эк. контокорренттік шот (банктің клиентпен жасалатын барлық операциялары есептелетін бірыңғай шот)
  контрактивный счет → эк. контрактив шот
  контрарные счета → эк. контрарлық шоттар
  контролирующий счет → эк. бақылаушы шот
  контроль счета → эк. есепшотты бақылау
  контрольный счет → эк. бақылау шоты
  контрпассивный счет → эк. контрпассив шот
  корреспондентский счет → эк. корреспонденттік шот
  кредитный счет → эк. кредит шоты
  кредитуемый счет → эк. кредит берілетін шот
  личный счет → эк. жеке шот
  лицевой счет → эк. дербес шот (біреудің алғаны, алатыны жазылатын есеп журнал)
  маржевой счет → эк. маржалық шот (биржада тапсырыскердің белгілі бір кепілдікті сомасы болуы қажет шоты)
  маржинальный счет → эк. маржиналдық шот
  межбалансовый счет → эк. теңгерімаралық шот
  металлический счет → эк. металл шот
  мультивалютный счет → эк. мультивалюталық шот
  накопительный счет → эк. жинақтаушы шот (орталық банкте акциялар шығаратын коммерциялық банкке ашылатын шот)
  наличный счет → эк. қолма-қол ақша шоты
  национальный счет → эк. ұлттық шот
  номерной счет → эк. нөмірлі шот
  номинальный счет → эк. атаулы шот
  нумерованный счет → эк. нөмірленген шот
  обезличенный счет → эк. иесіз шот
  общий счет → эк. жалпы шот; ортақ шот
  обычный счет → эк. кәдімгі шот
  онкольный счет → эк. онколдық шот; талап етілмелі шот (банкте бағалы қағаздар кепілдігімен ашылатын ағымдағы шот)
  операционно-калькуляционный счет → эк. операциялық-калькуляциялық шот
  операционно-результативный счет → эк. операциялық-нәтижелі шот
  основной счет → эк. негізгі шот
  особый счет → эк. ерекше шот
  открыть счет → эк. шот ашу (банктен ақша алып тұратын болу)
  открыть счет в банке → эк. банктен шот ашу
  открытый счет → эк. ашық шот
  очищаемый счет → эк. тазартылма шот
  паевой счет → эк. үлеспұлдық шот
  пассивный счет → эк. пассив шот
  пенсионный счет → эк. зейнетақы шоты
  переводный счет → эк. аударым шоты
  персональный счет → эк. дербес шот
  платежный счет → эк. төлем шоты
  предварительный счет → эк. алдын ала есептесу шоты
  промежуточный счет → эк. аралық шот
  простой счет → эк. жай шот
  процентный счет → эк. пайыздық шот
  распределительный счет → эк. үлестірме шот; үлестіру шоты; үлестірім шоты
  расчетный счет → эк. есеп айырысу шоты; есептесу шоты (кәсіпорынның, фирманың, мекеменің банкте ақша қаражатын сақтауға, банк клиенттерінің нұсқауымен есептесу, кредит, кассалық операциялардың бәрін жүргізуге арналған шоты)
  реальный счет → эк. нақты шот
  регулирующий счет → эк. реттеме шот; реттеуші шот
  резервный счет → эк. сақтық шот; сақтық қор шоты
  резидентский счет → эк. резидент шоты
  результативный счет → эк. нәтижелі шот
  реинвестиционный счет → эк. қайта инвестициялау шоты
  сбалансированный счет → эк. теңдестірілген шот
  сберегательный счет → эк. жинақ ақша шоты
  сводный счет → эк. жиынтықты шот
  синтетический счет → эк. жинақтамалы шот
  сложный счет → эк. күрделі шот
  собирательно-распределительный счет → эк. жинақтау-үлестіру шоты
  совместный счет → эк. бірлескен шот
  сомнительный счет → эк. күмәнді шот
  сопоставляющий счет → эк. салғастырмалы шот
  ссудный счет → эк. қарыз шоты
  счет актива → эк. актив шоты
  счет аналитического учета → эк. талдамалы есеп шоты
  счет банковского договора → эк. банк шарты шоты
  счет бухгалтерского учета → эк. бухгалтерлік есеп шоты (біртекті шаруашылық операцияларды топтау және ағымдағы есебінің тәсілі)
  счет в банках на территории страны → эк. ел аумағында орналасқан банктердегі шот
  счет векселей → эк. вексельдер шоты
  счет вторичного распределения дохода → эк. табысты қайталама бөлу шоты
  счет второго порядка → эк. екінші реттегі шот
  счет выплат собственникам → эк. меншік иелеріне төлем төлеу шоты
  счет движения валюты → эк. валюта қозғалысының шоты
  счет движения капитала → эк. капитал қозғалысының шоты
  счет движения капитальных средств → эк. капитал қаражаты қозғалысының шоты
  счет движения краткосрочного капитала → эк. қысқа мерзімді капитал қозғалысының шоты
  счет дебиторов → эк. дебиторлар шоты
  счет дебиторской задолженности → эк. дебиторлық берешек шоты
  счет денежного рынка → эк. ақша нарығының шоты
  счет денежных средств → эк. ақшалай қаражат шоты
  счет депо → эк. депо шот (депозитарий бағалы қағаздарды депозитке сақтағысы келген иеленушіге ашатын шот)
  счет депо в доверительном управлении → эк. сенімгерлікпен басқарудағы депо шот
  счет депо владельца → эк. иеленушінің депо шоты
  счет депо депонента → эк. депоненттің депо шоты
  счет депо доверительного управляющего → эк. сенімгерлікпен басқарушының депо шоты
  счет депо места хранения → эк. сақтау орнының депо шоты
  счет дивидендов → эк. дивидендтер шоты
  счет допущения → эк. ұйғарынды шот
  счет доходов → эк. кіріс шоты; табыс шоты
  счет доходов и затрат → эк. кіріс пен шығын шоты; табыс пен шығын шоты
  счет доходов и расходов → эк. кіріс пен шығыс шоты
  счет за фрахт → эк. кірепұл есебі; кірепұл шоты; тасымалақы шоты (кеме иесі жүк жөнелтушіге кеме жалдау ақысының шамасын көрсетіп жазатын шоты)
  счет зарегистрированного владельца ценных бумаг → эк. бағалы қағаздардың тіркелген иеленушісінің шоты
  счет зарегистрированного залогодержателя ценных бумаг → эк. бағалы қағаздардың тіркелген кепілзат ұстаушысының шоты
  счет зарплаты → эк. жалақы шоты
  счет застрахованного лица → эк. сақтандырылған адамның шоты
  счет заявок и распределения → эк. өтінімдер мен үлестірім шоты
  счет золотых сертификатов → эк. алтын сертификаттар шоты
  счет издержек по безнадежным долгам → эк. үмітсіз борыш бойынша шығын шоты
  счет имущественного менеджмента → эк. мүлік менеджментінің шоты
  счет инвестированных ценных бумаг в балансе коммерческого банка → эк. коммерциялық банк теңгеріміндегі инвестицияланған бағалы қағаздар шоты
  счет иностранных инвестиций → эк. шетелдік инвестициялар шоты
  счет источников хозяйственных средств → эк. шаруашылық қаражаты көздерінің шоты; шаруашылық құрал-жабдығы көздерінің шоты
  счет к оплате → эк. төленетін шот; төлеуге берілетін шот
  счет к оплате за авиаперевозку → эк. әуе тасымалы үшін ақы төленетін шот
  счет к получению → эк. алуға берілетін шот
  счет капитала → эк. капитал шоты
  счет кассы → эк. касса шоты
  счет кредитора → эк. кредитор шоты
  счет ликвидации компании → эк. компанияны тарату шоты
  счет на выплату дивиденда → эк. дивиденд төлеуге арналған шот
  счет на оплату → эк. төлем шоты; төленетін шот; төлеуге ұсталатын шот
  счет накопления → эк. қорлану шоты
  счет нерезидента → эк. бейрезидент шоты
  счет номинального держателя → эк. атаулы ұстаушы шоты
  счет операций с капиталом → эк. капиталмен жасалатын операциялар шоты
  счет пассива → эк. пассив шоты
  счет первичного распределения доходов → эк. табысты бастапқы бөлу шоты
  счет первого порядка → эк. бірінші реттегі шот
  счет переоценки → эк. қайта бағалау шоты
  счет переоценки валютных резервов → эк. валюталық сақтық қорды қайта бағалау шоты
  счет перераспределения дохода в натуральной форме → эк. заттай нысандағы табысты қайта бөлу шоты
  счет по внешним расчетам → эк. сыртқы есеп айырысу шоты
  счет по управлению активами → эк. активтерді басқару шоты
  счет по управлению наличностью → эк. қолма-қол ақшаны басқару шоты
  счет по финансированию в стройбанке → эк. құрылыс банкіндегі қаржыландыру шоты
  счет поступлений и платежей → эк. түсім мен төлем шоты
  счет потоков → эк. ағындар шоты
  счет прибылей и убытков → эк. пайда мен залал шоты (компанияның өткен есепті кезеңдегі барлық ақшалай түсімі мен шығыны көрсетілген есептеме)
  счет продаж → эк. сату шоты
  счет производства → эк. өндіріс шоты
  счет производственных резервов → эк. өндірістік сақтық қорлар шоты
  счет процента → эк. пайыз шоты
  счет реализации → эк. өткізу шоты
  счет с автоматическим переводом средств → эк. қаражат өздігінен аударылатын шот
  счет с нулевым остатком → эк. нөл қалдықты шот
  счет сертификатов специальных прав заимствования → эк. арнаулы өзара қарыз сертификаттарының шоты
  счет синтетического учета → эк. жинақтамалы есеп шоты
  счет срочных вкладов → эк. мерзімді салым ақша шоты
  счет трансфертных услуг → эк. трансферттік қызметтер көрсету шоты
  счет управления денежными ресурсами → эк. ақша ресурстарын басқару шоты
  счет управления наличностью → эк. қолдағы ақшаны басқару шоты
  счет условных прав и обязательств → эк. шартты құқықтар мен міндеттемелер шоты
  счет финансовых операций с капиталом → эк. капиталмен жасалатын қаржы операцияларының шоты
  счет финансовых результатов → эк. қаржы нәтижелерінің шоты
  счет фирмы → эк. фирма шоты
  счет хозяйственных процессов → эк. шаруашылық үдерістер шоты
  счет хозяйственных средств → эк. шаруашылық құрал-жабдық шоты
  счет ценных бумаг → эк. бағалы қағаздар шоты
  счета на сберегательных книжках → эк. сақтандыру кітапшаларындағы шоттар
  счета национального дохода → эк. ұлттық табыс шоттары (макроэкономикалық шоттардың толық жиыны)
  счета резервного фонда → эк. сақтық қор шоттары
  счета с выпиской состояния сберегательного вклада → эк. жинақ ақша салымының жай-күйінен үзінді көшірме жазылған шоттар
  текущий счет → эк. ағымдағы шот (банктегі ақша есебі)
  торговый счет → эк. сауда шоты
  транзитный счет → эк. транзиттік шот
  транснациональный счет → эк. трансұлттық шот
  универсальный счет → эк. әмбебап шот
  управляемый счет → эк. басқарылатын шот
  условный счет → эк. шартты шот
  уточняющий счет → эк. дәлдемелі шот; нақтылаушы шот
  фиктивный счет → эк. жалған шот
  финансовый счет → эк. қаржы шоты
  фондовый счет → эк. қор шоты
  частный счет → эк. жекеше шот
  чековый счет → эк. чек шоты
  4)
  без счету → ағыл-тегіл; есепсіз; көп
  в два счета → фраз. лезде; сол сағатында
  в конечном счете → ақыр аяғында
  в счет чего-либо → бірдеңенің есебіне
  за счет → есебінен (біреудің қаражаты есебінен)
  личные счеты → бас араздық
  на счету → есепке қабылданады
  не в счет → есепке алынбайды
  покончить счеты → есесін қайыру
  принять на свой счет → біреуге айтылғанды өзіне қаратып айтылған деп ұғу
  сбросить со счетов → есептен шығарып тастау; санға қоспау
  свести счеты → перен. есесін қайтару; өш алу
  счету нет → өте көп; саны жоқ
  терять счет → санынан жаңылу
  у нас с ним свои счеты → біздің онымен өз есебіміз бар
  син. выкладки, высчитывание, вычисление, исчисление, калькуляция, подсчет, подсчитывание, подытоживание, прикидка, прикидывание, расчет

  Основная словарная статья:

  Нашли ошибку? Выделите ее мышью!

  Слово не найдено.

  В словаре имеются схожие по написанию слова:

  Вы можете добавить слово/фразу в словарь.

  Источник: https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/СЧЕТ/

  ТҮСТЕР. Тустер казакша. Цвета на казахском языке.


  Опубликовано: 18.02.2018 | Автор: bidzertmort

  Рейтинг статьи: 5

  Похожие статьи


  Всего 6 комментариев.


  18.03.2018 waymula:
  Русско-казахский разговорник содержит наиболее часто употребляемые  обмен денег и т.д., по-русски, по-казахски, русский, казахский, счет, числа.

  10.03.2018 Зинаида:
  Пользователь Nadjushka Amen задал вопрос в категории Города и Страны и получил на него 4 ответа.

  22.02.2018 Александр:
  С казахским не шутят? Сказки. Песни.

  27.02.2018 Антип:
  есеп; сан. вести счет деньгам → ақшаның есебін жүргізу; ақшаны есептеу. какой счет? → есеп қанша болды?. ребенок знает счет до ста → бала жүзге дейін санай.

  01.04.2018 ilvansebe:
  Расскажите о Жамбыл Жабаеве на казахском. Қазақ тiлi. 5 баллов.  41 минута назад. Просклонять по падежам слово пирамида на казахском.

  12.04.2018 Неонила:
  казахский число от 1 до 100.